Tagged: công ty hai thành viên

0

Mẫu danh sách công ty chuyển đổi một thành viên thành hai thành viên

 Phụ lục I-6 DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY STT Tên thành viên Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức Số, ngày, cơ...

0

Mẫu thông báo đăng ký hoặt động chi nhánh công ty tnhh hai thành viên

Phụ lục II-11 CÔNG TY ………. Số: ……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 03 tháng 07  năm 2017  THÔNG BÁO Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh ……. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………… Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:………………………………………………………………………………….....

0

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty tnhh hai thành viên

CÔNG TY ……. Số: …… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc ……., ngày…… tháng ….. năm…… HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN – Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày  26/11/2014; – Căn cứ Điều lệ CÔNG TY …….. đã thông qua ngày ……..; – Căn cứ Biên bản họp...

0

Mẫu quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty tnhh hai thành viên

  CÔNG TY ……. Số: …… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc …….., ngày….. tháng…..năm…..  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Căn cứ Luật Doanh nghiệp đả được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 Căn cứ nhu cầu hoạt động của CÔNG TY……………………………………………………………………. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Bổ nhiệm ông/bà:…………………………………………………………………………………………….. Sinh ngày:…………………………………………… Giới tính:………………………………………………………....

0

Mẫu biên bản hợp thành lập chi nhánh công ty tnhh hai thành viên

  CÔNG TY …… Số: ……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc …….., ngày……tháng 07  năm 2017 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Hôm nay, vào lúc…giờ….ngày …./…./…. tại trụ sở CÔNG TY………, địa chỉ: ……… Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số...

0

Mẫu điều lệ công ty chuyển đổi loại hình một thành viên thành hai than

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________ ĐIỀU LỆ CÔNG TY……………………………  Chúng tôi, gồm những thành viên có tên như sau: STT Tên thành viên Ngày,tháng, năm sinh Quốc tịch Số, ngày, nơi cấp CMND Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Số Ngày, nơi cấp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1...

0

Mẫu quyết định công ty chuyển đổi loại hình một thành viên thành hai thành viên

CÔNG TY ……….. Số: ………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày…..tháng……năm……  CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY – Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 – Căn cứ điều lệ Công ty …..được Chủ sở hữu công ty thông qua ngày……….. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Chuyển...

0

Mẫu giấy đề nghị công ty chuyển đổi loại hình một thành viên thành hai thành viên

Phụ lục I-3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ……….., ngày…… tháng……năm…… GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh ………. Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):…………………………… là người đại diện theo pháp luật của công ty....

0

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp công ty chuyển đổi loại hình một thành viên thành hai thành viên

CÔNG TY …………. Số: ………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………, ngày……tháng……. năm…….  HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP Hôm nay, ngày…..tháng…..năm……tại trụ sở Công ty……., Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số……do Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh……cấp ngày….., địa chỉ:……. Chúng tôi gồm có: Bên chuyển nhượng: Ông/bà:……………………………………. Giới...

0

Mẫu thông báo mẫu dấu công ty chuyển đổi loại hình hai thành viên thành một thành viên

Phụ lục II-9 CÔNG TY ………. Số: ………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— ………, ngày…….tháng…….năm……. THÔNG BÁO Về việc thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh…….. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………… Mã số doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………………………….. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………………………… Số...

0

Mẫu quyết định công ty chuyển đổi loại hình hai thành viên thành một thành viên

CÔNG TY ………… Số: ………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …….., ngày ……tháng…….năm…… HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN – Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014  đã được Quốc hội thông qua ngày  26/11/2014; – Căn cứ Điều lệ Công ty …………………….. đã được các thành viên thông qua ngày ……… – Căn cứ Biên...

0

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp công ty chuyển đổi loại hình hai thành viên thành một thành viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —o0o—   HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP Hôm nay, ngày……tháng…..năm…..tại trụ sở CÔNG TY………., địa chỉ………….., chúng tôi gồm có: Bên chuyển nhượng ( bên bán): Ông/Bà: Nguyễn Văn A CMND số:………………………………. Cấp ngày:……………………………… Nơi cấp:…………………….. Thường trú tại:……………………………………………………………………………………………………………… Bên nhận chuyển nhượng ( bên mua):...

Call Now Button