Tagged: công ty hai thành viên

3

Mẫu biên bản họp công ty chuyển đổi loại hình hai thành viên thành một thành viên

CÔNG TY ……. Số: ……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………., ngày…….tháng……năm…… BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Hôm nay, ngày….tháng….năm….tại trụ sở Công ty……., địa chỉ:……… Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số………do Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh………cấp ngày………Chúng tôi gồm có: 1. Ông Trần Văn A – Chủ...

0

Mẫu thông báo chuyển đổi công ty hai thành viên thành một thành viên

Phụ lục II-1 CÔNG TY …….. Số: ……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc …….., ngày……tháng…..năm…… THÔNG BÁO Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh ……. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………… Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:………………………………………………………………………………….. Số Giấy chứng nhận đăng...

0

Mẫu điều lệ chuyển đổi loại hình công ty hai thành viên thành một thành viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —–*—– ĐIỀU LỆ CÔNG TY ……………………………. Ông: NGUYỄN VĂN A………………………………………………………….Giới tính: ………………… Sinh ngày:………………………… Dân tộc:…………………………………..Quốc tịch:………………… Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:…………………………………………………………. Cấp ngày:…………………………. Tại:…………………………………………………………………………….. Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………… Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………… Nay quyết định thành lập CÔNG TY ………………….. (dưới đây gọi tắt...

0

Mẫu điều lệ công ty tnhh hai thành viên trở lên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ĐIỀU LỆ CÔNG TY ……………………. Chúng tôi, gồm những thành viên có tên như sau:  STT   Tên thành viên   Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân Quốc tịch Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc  hộ chiếu đối với cá nhân hoặc Giấy...

0

Mẫu danh sách thành viên công ty tnhh hai thành viên

Phụ lục I-6 DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY   STT Tên thành viên Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức Số, ngày,...

0

Mẫu thông báo sử dụng mẫu dấu công ty tnhh hai thành viên trở lên

  CÔNG TY ………. Số: …….      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ………., ngày…….tháng…….năm…… THÔNG BÁO Về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp  Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh……… Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………. Mã số doanh nghiệp:………………………………………………………………………………………………… Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………. Thông tin về...

0

Giấy đề nghị đăng ky kinh doanh công ty tnhh hai thành viên trở lên

Phụ lục I-3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ……….., ngày…… tháng……năm…… GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh ………. Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): TRẦN HOÀNG C là người đại diện theo pháp luật...

Call Now Button