Tagged: thành lập doanh nghiệp

0

Mẫu danh sách công ty chuyển đổi một thành viên thành hai thành viên

 Phụ lục I-6 DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY STT Tên thành viên Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức Số, ngày, cơ...

0

Vấn đề thỏa thuận hợp đồng góp vốn thành lập công ty

Hợp đồng góp vốn thành lập công ty (hay Hợp đồng hợp tác kinh doanh) là hình thức pháp lý ghi nhận nội dung thỏa thuận của các nhà đầu tư về những nội dung liên quan đến việc thành lập và vận hành công ty mới do họ đầu tư góp vốn. Hiện nay chưa có văn bản pháp luật nào quy định...

0

Mẫu điều lệ công ty chuyển đổi loại hình một thành viên thành hai than

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________ ĐIỀU LỆ CÔNG TY……………………………  Chúng tôi, gồm những thành viên có tên như sau: STT Tên thành viên Ngày,tháng, năm sinh Quốc tịch Số, ngày, nơi cấp CMND Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Số Ngày, nơi cấp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1...

0

Mẫu quyết định công ty chuyển đổi loại hình một thành viên thành hai thành viên

CÔNG TY ……….. Số: ………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày…..tháng……năm……  CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY – Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 – Căn cứ điều lệ Công ty …..được Chủ sở hữu công ty thông qua ngày……….. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Chuyển...

0

Mẫu giấy đề nghị công ty chuyển đổi loại hình một thành viên thành hai thành viên

Phụ lục I-3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ……….., ngày…… tháng……năm…… GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh ………. Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):…………………………… là người đại diện theo pháp luật của công ty....

0

Mẫu thông báo mẫu dấu công ty chuyển đổi loại hình hai thành viên thành một thành viên

Phụ lục II-9 CÔNG TY ………. Số: ………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— ………, ngày…….tháng…….năm……. THÔNG BÁO Về việc thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh…….. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………… Mã số doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………………………….. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………………………… Số...

0

Mẫu quyết định công ty chuyển đổi loại hình hai thành viên thành một thành viên

CÔNG TY ………… Số: ………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …….., ngày ……tháng…….năm…… HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN – Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014  đã được Quốc hội thông qua ngày  26/11/2014; – Căn cứ Điều lệ Công ty …………………….. đã được các thành viên thông qua ngày ……… – Căn cứ Biên...

4

Mẫu biên bản họp công ty chuyển đổi loại hình hai thành viên thành một thành viên

CÔNG TY ……. Số: ……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………., ngày…….tháng……năm…… BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Hôm nay, ngày….tháng….năm….tại trụ sở Công ty……., địa chỉ:……… Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số………do Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh………cấp ngày………Chúng tôi gồm có: 1. Ông Trần Văn A – Chủ...

0

Mẫu điều lệ chuyển đổi loại hình công ty hai thành viên thành một thành viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —–*—– ĐIỀU LỆ CÔNG TY ……………………………. Ông: NGUYỄN VĂN A………………………………………………………….Giới tính: ………………… Sinh ngày:………………………… Dân tộc:…………………………………..Quốc tịch:………………… Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:…………………………………………………………. Cấp ngày:…………………………. Tại:…………………………………………………………………………….. Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………… Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………… Nay quyết định thành lập CÔNG TY ………………….. (dưới đây gọi tắt...

0

Mẫu thông báo sử dụng mẫu con dấu công ty cổ phần

 Phụ lục II-8  CÔNG TY CỔ PHẦN ……. Số: …….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ………, ngày……. Tháng……..năm….. THÔNG BÁO Về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh…….. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………….. Mã số doanh nghiệp:……………………………………………………………………………………………. Địa chỉ trụ...

0

Mẫu danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Phụ lục I-7 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY STT Tên cổ đông sáng lập Ngày, tháng, năm sinh đối với cổ đông sáng lập là cá nhân Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại đối với cổ đông sáng lập là cá nhân Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân Số, ngày, cơ quan...

0

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

Phụ lục I-4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  …….., ngày…….tháng…….năm…… GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh …….. Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): NGUYỄN VĂN A  là người đại diện theo pháp luật của công ty. Đăng ký...

Call Now Button