Tagged: công ty một thành viên

0

MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP CÔNG TY CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH HAI THÀNH VIÊN

CÔNG TY …………. Số: ………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………, ngày……tháng……. năm…….  HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP Hôm nay, ngày…..tháng…..năm……tại...

0

MẪU ĐIỀU LỆ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY HAI THÀNH VIÊN THÀNH MỘT THÀNH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —–*—– ĐIỀU LỆ CÔNG TY ……………………………. Ông: NGUYỄN VĂN A………………………………………………………….Giới tính: ………………… Sinh ngày:………………………… Dân tộc:…………………………………..Quốc tịch:………………… Chứng...

0

MẪU ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —–*—– ĐIỀU LỆ  CÔNG TY ……………………………  Ông: NGUYỄN THỊ B                                                                          Giới tính:……………… Sinh ngày: ……………………………….. .Dân tộc:…………………………………. Quốc...

Call Now Button