Tagged: công ty một thành viên

0

Mẫu danh sách công ty chuyển đổi một thành viên thành hai thành viên

 Phụ lục I-6 DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY STT Tên thành viên Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức Số, ngày, cơ...

0

Mẫu điều lệ công ty tnhh một thành viên được chuyển từ doanh nghiệp tư nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —–*—– ĐIỀU LỆ CÔNG TY ……………………………   Ông/bà:……………………………………………………………………………………….. Giới tính………………. Sinh ngày: ……………………………….. .Dân tộc:…………………………………. Quốc tịch:……………. CMND số:………………………………… .Cấp ngày:………………………………. Tại:………………………. Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………… Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………………. Nay quyết định thành lập CÔNG TY ……………(dưới đây gọi tắt là Công ty) hoạt động...

0

Mẫu đề nghị đăng ký kinh doanh công ty tnhh một thành viên được chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- ……., ngày…….tháng…….năm……. GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh………. Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):…………………. là người đại diện theo pháp luật của công ty. 1. Đăng ký công ty trách...

0

Mẫu thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh công ty tnhh một thành viên

Phụ lục II-11 TÊN DOANH NGHIỆP ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm …… THÔNG BÁO Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/  lập địa điểm kinh doanh Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………. Tên doanh nghiệp...

0

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện công ty tnhh một thành viên

Tên doanh nghiệp Số:……… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……….. , ngày ……  tháng ……. năm 20…..  CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY – Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 – Căn cứ điều lệ Công ty TNHH ……………. được Chủ sở hữu công ty thông...

0

Mẫu thông báo cập nhật thông tin công ty tnhh một thành viên

Phụ lục II-4 CÔNG TY…… Số: ……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……., ngày…..tháng…..năm….. THÔNG BÁO Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh…… Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………… Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:………………………………………………………………………………….. Số Giấy chứng...

0

Mẫu thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh một thành viên

Phụ lục II-4 CÔNG TY …..….. Số: ……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………, ngày…..tháng…..năm….. THÔNG BÁO Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh ….. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………… Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:………………………………………………………………………………….. Số Giấy chứng...

0

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện pháp luật công ty tnhh một thành viên

Phụ lục II-2 CÔNG TY …… Số:…….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……., ngày….. Tháng….. năm…. THÔNG BÁO Thay đổi người đại diện theo pháp luật Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh……… Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY……………………………………………………. Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:………………………………………………………………………………….. Số Giấy chứng...

0

Mẫu quyết định chuyển nhượng công ty tnhh một thành viên

CÔNG TY…… Số: …….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …….., ngày….. tháng …… năm …… CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 Căn cứ Điều lệ Công ty…… được thông qua ngày ……… Căn cứ tình hình hoạt động của công...

6

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng công ty tnhh một thành viên

CÔNG TY ………. Số: ……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 …….., ngày….. tháng…..năm…… HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP Hôm nay, ngày…..tháng…..năm…. tại trụ sở Công ty……….., Mã số doanh nghiệp: ……. do Phòng Đăng ký kinh doanh …..cấp ngày……. Địa chỉ: ……… Chúng tôi gồm có: Bên A (Bên chuyển nhượng)...

0

Mẫu quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty tnhh một thành viên

CÔNG TY TNHH MTV……. Số: ……….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đồng Nai, ngày …….. tháng …….. năm …….                                            CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY – Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 –...

0

Mẫu điều lệ công ty chuyển đổi loại hình một thành viên thành hai than

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________ ĐIỀU LỆ CÔNG TY……………………………  Chúng tôi, gồm những thành viên có tên như sau: STT Tên thành viên Ngày,tháng, năm sinh Quốc tịch Số, ngày, nơi cấp CMND Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Số Ngày, nơi cấp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1...

Call Now Button