Tagged: thông báo mẫu dấu

0

Mẫu thông báo mẫu dấu công ty chuyển đổi loại hình hai thành viên thành một thành viên

Phụ lục II-9 CÔNG TY ………. Số: ………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— ………, ngày…….tháng…….năm……. THÔNG BÁO Về việc thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh…….. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………… Mã số doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………………………….. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………………………… Số...

0

Mẫu thông báo sử dụng mẫu con dấu công ty cổ phần

 Phụ lục II-8  CÔNG TY CỔ PHẦN ……. Số: …….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ………, ngày……. Tháng……..năm….. THÔNG BÁO Về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh…….. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………….. Mã số doanh nghiệp:……………………………………………………………………………………………. Địa chỉ trụ...

0

Mẫu thông báo sử dụng mẫu dấu công ty tnhh hai thành viên trở lên

  CÔNG TY ………. Số: …….      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ………., ngày…….tháng…….năm…… THÔNG BÁO Về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp  Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh……… Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………. Mã số doanh nghiệp:………………………………………………………………………………………………… Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………. Thông tin về...

0

Mẫu thông báo về việc sử dụng con dấu của doanh nghiệp

                                        Phụ lục II-8 CÔNG TY ………. Số:……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  …………, ngày……. Tháng…… năm….. THÔNG BÁO Về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp Kính gửi: Phòng Đăng ký...

Call Now Button