Tagged: thành lập chi nhánh

0

Mẫu thông báo thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Phụ lục II-11 CÔNG TY ……… Số:…….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………, ngày……tháng……năm…… THÔNG BÁO Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh……. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………….. Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:………………………………………………………………………………….. Số Giấy chứng nhận đăng ký...

0

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty cổ phần

CÔNG TY ……. Số:……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …….., ngày…… tháng…..năm….. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày  26/11/2014; – Căn cứ Điều lệ Công ty ………đã được các cổ đông thông qua ngày…………..; – Căn cứ Biên bản họp hội...

0

Mẫu quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty cổ phần

  CÔNG TY …….. Số:…….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đồng Nai, ngày…..tháng…..năm….. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Căn cứ Luật Doanh nghiệp đả được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công ty…………………………………………………………………………. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Bổ nhiệm ông/bà:…………………………………………………. Giới tính:…………………………. Sinh ngày:…………………………………… Dân...

0

Mẫu biên bản họp thành lập chi nhánh công ty cổ phần

  CÔNG TY ……. Số: ……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày…..tháng….năm….. BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hôm nay, vào lúc….giờ….ngày….tại trụ sở Công ty……. địa chỉ:……, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số…..do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh….. cấp ngày……… Chúng...

0

Mẫu thông báo đăng ký hoặt động chi nhánh công ty tnhh hai thành viên

Phụ lục II-11 CÔNG TY ………. Số: ……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 03 tháng 07  năm 2017  THÔNG BÁO Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh ……. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………… Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:………………………………………………………………………………….....

0

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty tnhh hai thành viên

CÔNG TY ……. Số: …… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc ……., ngày…… tháng ….. năm…… HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN – Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày  26/11/2014; – Căn cứ Điều lệ CÔNG TY …….. đã thông qua ngày ……..; – Căn cứ Biên bản họp...

0

Mẫu quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty tnhh hai thành viên

  CÔNG TY ……. Số: …… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc …….., ngày….. tháng…..năm…..  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Căn cứ Luật Doanh nghiệp đả được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 Căn cứ nhu cầu hoạt động của CÔNG TY……………………………………………………………………. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Bổ nhiệm ông/bà:…………………………………………………………………………………………….. Sinh ngày:…………………………………………… Giới tính:………………………………………………………....

0

Mẫu biên bản hợp thành lập chi nhánh công ty tnhh hai thành viên

  CÔNG TY …… Số: ……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc …….., ngày……tháng 07  năm 2017 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Hôm nay, vào lúc…giờ….ngày …./…./…. tại trụ sở CÔNG TY………, địa chỉ: ……… Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số...

0

Mẫu thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh công ty tnhh một thành viên

Phụ lục II-11 TÊN DOANH NGHIỆP ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm …… THÔNG BÁO Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/  lập địa điểm kinh doanh Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………. Tên doanh nghiệp...

0

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện công ty tnhh một thành viên

Tên doanh nghiệp Số:……… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……….. , ngày ……  tháng ……. năm 20…..  CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY – Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 – Căn cứ điều lệ Công ty TNHH ……………. được Chủ sở hữu công ty thông...

0

Mẫu quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh/ văn phòng đại diện

  Tên doanh nghiệp Số:………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……… , ngày ……  tháng ……. năm 20….. GIÁM ĐỐC  Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên…………………………………….. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Bổ nhiệm ông...

0

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại Biên Hòa Đồng Nai

Khi các trung tâm thương mại lớn chuẩn bị khai trương tại Biên Hòa, Doanh nghiệp ở các tỉnh thành khác thuê gian hàng để kinh doanh trong trung tâm thương mại đó thì sẽ phải thực hiện đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh của Đồng Nai. Những doanh nghiệp ở xa chưa có người đại diện tại Biên...

Call Now Button