Tagged: biên bản hợp

0

Mẫu biên bản họp thành lập chi nhánh công ty cổ phần

  CÔNG TY ……. Số: ……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày…..tháng….năm….. BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hôm nay, vào lúc….giờ….ngày….tại trụ sở Công ty……. địa chỉ:……, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số…..do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh….. cấp ngày……… Chúng...

0

Mẫu biên bản hợp thành lập chi nhánh công ty tnhh hai thành viên

  CÔNG TY …… Số: ……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc …….., ngày……tháng 07  năm 2017 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Hôm nay, vào lúc…giờ….ngày …./…./…. tại trụ sở CÔNG TY………, địa chỉ: ……… Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số...

4

Mẫu biên bản họp công ty chuyển đổi loại hình hai thành viên thành một thành viên

CÔNG TY ……. Số: ……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………., ngày…….tháng……năm…… BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Hôm nay, ngày….tháng….năm….tại trụ sở Công ty……., địa chỉ:……… Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số………do Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh………cấp ngày………Chúng tôi gồm có: 1. Ông Trần Văn A – Chủ...

Call Now Button