0

MẪU ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐƯỢC CHUYỂN TỪ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —–*—– ĐIỀU LỆ CÔNG TY ……………………………   Ông/bà:……………………………………………………………………………………….. Giới tính………………. Sinh ngày: ……………………………….. .Dân tộc:…………………………………. Quốc tịch:……………. CMND...

Call Now Button