Bảng mã ngành các ngành xây dựng

Bảng mã ngành các ngành xây dựng XÂY DỰNG 4100 41000 Xây dựng nhà các loại Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 4210 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ...