Tagged: quyết định thành lập

0

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty cổ phần

CÔNG TY ……. Số:……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …….., ngày…… tháng…..năm….. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày  26/11/2014; – Căn cứ Điều lệ Công ty ………đã được các cổ đông thông qua ngày…………..; – Căn cứ Biên bản họp hội...

0

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty tnhh hai thành viên

CÔNG TY ……. Số: …… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc ……., ngày…… tháng ….. năm…… HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN – Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày  26/11/2014; – Căn cứ Điều lệ CÔNG TY …….. đã thông qua ngày ……..; – Căn cứ Biên bản họp...

Call Now Button