Tagged: quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

0

Mẫu quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty cổ phần

  CÔNG TY …….. Số:…….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đồng Nai, ngày…..tháng…..năm….. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Căn cứ Luật Doanh nghiệp đả được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công ty…………………………………………………………………………. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Bổ nhiệm ông/bà:…………………………………………………. Giới tính:…………………………. Sinh ngày:…………………………………… Dân...

0

Mẫu quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty tnhh hai thành viên

  CÔNG TY ……. Số: …… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc …….., ngày….. tháng…..năm…..  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Căn cứ Luật Doanh nghiệp đả được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 Căn cứ nhu cầu hoạt động của CÔNG TY……………………………………………………………………. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Bổ nhiệm ông/bà:…………………………………………………………………………………………….. Sinh ngày:…………………………………………… Giới tính:………………………………………………………....

0

Mẫu quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh/ văn phòng đại diện

  Tên doanh nghiệp Số:………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……… , ngày ……  tháng ……. năm 20….. GIÁM ĐỐC  Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên…………………………………….. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Bổ nhiệm ông...

Call Now Button