Tagged: mẫu quyết định

0

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty tnhh hai thành viên

CÔNG TY ……. Số: …… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc ……., ngày…… tháng ….. năm…… HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN – Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày  26/11/2014; – Căn cứ Điều lệ CÔNG TY …….. đã thông qua ngày ……..; – Căn cứ Biên bản họp...

0

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện công ty tnhh một thành viên

Tên doanh nghiệp Số:……… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……….. , ngày ……  tháng ……. năm 20…..  CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY – Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 – Căn cứ điều lệ Công ty TNHH ……………. được Chủ sở hữu công ty thông...

0

Mẫu quyết định chuyển nhượng công ty tnhh một thành viên

CÔNG TY…… Số: …….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …….., ngày….. tháng …… năm …… CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 Căn cứ Điều lệ Công ty…… được thông qua ngày ……… Căn cứ tình hình hoạt động của công...

0

Mẫu quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty tnhh một thành viên

CÔNG TY TNHH MTV……. Số: ……….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đồng Nai, ngày …….. tháng …….. năm …….                                            CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY – Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 –...

0

Mẫu quyết định công ty chuyển đổi loại hình hai thành viên thành một thành viên

CÔNG TY ………… Số: ………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …….., ngày ……tháng…….năm…… HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN – Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014  đã được Quốc hội thông qua ngày  26/11/2014; – Căn cứ Điều lệ Công ty …………………….. đã được các thành viên thông qua ngày ……… – Căn cứ Biên...

Call Now Button