Tagged: hợp đồng chuyển nhượng

0

Mẫu hợp đồng chuyển vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn

CÔNG TY …….. Số: …….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày……tháng….năm….. HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP Hôm nay, ngày…..tháng…..năm…..tại trụ sở Công ty………, địa chỉ: …….. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số……..do Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh……cấp ngày……. Chúng tôi gồm có: Bên A (Bên chuyển nhượng) Ông/Bà:……………………………………………………………………………………………………………………………………...

7

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng công ty tnhh một thành viên

CÔNG TY ………. Số: ……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 …….., ngày….. tháng…..năm…… HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP Hôm nay, ngày…..tháng…..năm…. tại trụ sở Công ty……….., Mã số doanh nghiệp: ……. do Phòng Đăng ký kinh doanh …..cấp ngày……. Địa chỉ: ……… Chúng tôi gồm có: Bên A (Bên chuyển nhượng)...

0

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp công ty chuyển đổi loại hình một thành viên thành hai thành viên

CÔNG TY …………. Số: ………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………, ngày……tháng……. năm…….  HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP Hôm nay, ngày…..tháng…..năm……tại trụ sở Công ty……., Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số……do Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh……cấp ngày….., địa chỉ:……. Chúng tôi gồm có: Bên chuyển nhượng: Ông/bà:……………………………………. Giới...

0

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp công ty chuyển đổi loại hình hai thành viên thành một thành viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —o0o—   HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP Hôm nay, ngày……tháng…..năm…..tại trụ sở CÔNG TY………., địa chỉ………….., chúng tôi gồm có: Bên chuyển nhượng ( bên bán): Ông/Bà: Nguyễn Văn A CMND số:………………………………. Cấp ngày:……………………………… Nơi cấp:…………………….. Thường trú tại:……………………………………………………………………………………………………………… Bên nhận chuyển nhượng ( bên mua):...

Call Now Button