Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 5 tháng đầu năm 2017 tại Đồng Nai

Kết quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 5 tháng đầu năm 2017 Tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn 5 tháng đầu năm 2017 tính đến...