Tagged: điều lệ công ty

0

MẪU ĐIỀU LỆ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY HAI THÀNH VIÊN THÀNH MỘT THÀNH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —–*—– ĐIỀU LỆ CÔNG TY ……………………………. Ông: NGUYỄN VĂN A………………………………………………………….Giới tính: ………………… Sinh ngày:………………………… Dân tộc:…………………………………..Quốc tịch:………………… Chứng...

Call Now Button