Tagged: điều lệ công ty

0

Mẫu điều lệ công ty chuyển đổi loại hình một thành viên thành hai than

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________ ĐIỀU LỆ CÔNG TY……………………………  Chúng tôi, gồm những thành viên có tên như sau: STT Tên thành viên Ngày,tháng, năm sinh Quốc tịch Số, ngày, nơi cấp CMND Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Số Ngày, nơi cấp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1...

0

Mẫu điều lệ chuyển đổi loại hình công ty hai thành viên thành một thành viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —–*—– ĐIỀU LỆ CÔNG TY ……………………………. Ông: NGUYỄN VĂN A………………………………………………………….Giới tính: ………………… Sinh ngày:………………………… Dân tộc:…………………………………..Quốc tịch:………………… Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:…………………………………………………………. Cấp ngày:…………………………. Tại:…………………………………………………………………………….. Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………… Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………… Nay quyết định thành lập CÔNG TY ………………….. (dưới đây gọi tắt...

0

Mẫu điều lệ công ty cổ phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐIỀU LỆ CÔNG TY …………………………………………………. Chúng tôi, gồm những cổ đông sáng lập có tên như sau:  STT Họ và tên (cổ đông sáng lập) Ngày tháng năm sinh (đối với cổ đông là cá nhân ) Quốc tịch Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc  hộ chiếu đối...

0

Mẫu điều lệ công ty tnhh hai thành viên trở lên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ĐIỀU LỆ CÔNG TY ……………………. Chúng tôi, gồm những thành viên có tên như sau:  STT   Tên thành viên   Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân Quốc tịch Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc  hộ chiếu đối với cá nhân hoặc Giấy...

0

Giấy đề nghị đăng ky kinh doanh công ty tnhh hai thành viên trở lên

Phụ lục I-3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ……….., ngày…… tháng……năm…… GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh ………. Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): TRẦN HOÀNG C là người đại diện theo pháp luật...

Call Now Button