Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh

Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh Hệ thống ngành nghề và mã ngành đăng ký kinh doanh được quy định trong 2 văn bản là Quyết Định 10/2007/QĐ-TTg  của Thủ tướng chính phủ...