Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh

Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh Hệ thống ngành nghề và mã ngành đăng ký kinh doanh được quy định trong 2 văn bản là Quyết Định 10/2007/QĐ-TTg  của Thủ tướng chính phủ và Quyết Định 337/QĐ-BKH của Bộ kế hoạch và đầu tư. Khách hàng có thể tải về tại đây: HỆ THỐNG MÃ NGÀNH KINH TẾ – THEO QUYẾT ĐỊNH 10/2007...