Tagged: công ty tnhh

0

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện pháp luật công ty tnhh

Phụ lục II-2 CÔNG TY …….. Số: ……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …….., ngày……tháng……năm…… THÔNG BÁO Thay đổi người đại diện theo pháp luật Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh……. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………….. Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:………………………………………………………………………………….. Số Giấy chứng nhận đăng...

0

Mẫu thông báo thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn

Phụ lục II-1 CÔNG TY …….. Số: …….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày…..tháng…..năm….. THÔNG BÁO Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh…… Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………………….. Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:………………………………………………………………………………….. Số Giấy chứng nhận đăng ký...

0

Mẫu hợp đồng chuyển vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn

CÔNG TY …….. Số: …….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày……tháng….năm….. HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP Hôm nay, ngày…..tháng…..năm…..tại trụ sở Công ty………, địa chỉ: …….. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số……..do Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh……cấp ngày……. Chúng tôi gồm có: Bên A (Bên chuyển nhượng) Ông/Bà:……………………………………………………………………………………………………………………………………...

0

Mẫu thông báo cập nhật thông tin công ty tnhh một thành viên

Phụ lục II-4 CÔNG TY…… Số: ……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……., ngày…..tháng…..năm….. THÔNG BÁO Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh…… Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………… Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:………………………………………………………………………………….. Số Giấy chứng...

0

Mẫu thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh một thành viên

Phụ lục II-4 CÔNG TY …..….. Số: ……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………, ngày…..tháng…..năm….. THÔNG BÁO Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh ….. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………… Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:………………………………………………………………………………….. Số Giấy chứng...

0

Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Nhược điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: Công ty TNHH hai thành viên trở lên khi thay đổi hoặc thêm bớt thành viên phài làm thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh với phòng đăng ký kinh doanh. Không có quyền phát hành cổ phiếu. Giới...

0

Hướng dẫn thủ tục thành lập chuyển đổi công ty TNHH

Hướng dẫn thủ tục thành lập, chuyển đổi, giải thể, tạm dừng hoạt động công ty TNHH Nhằm giúp khách hàng nắm sơ lược về thủ tục và những hồ sơ cần chuẩn bị. Xin giới thiệu thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh...

Call Now Button