Tagged: công ty cổ phần

0

Biểu mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp – Công ty cổ phần – Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

PHỤ LỤC I-8 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI STT Tên cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài1 Ngày, tháng, năm sinh của cổ đông là cá nhân nước ngoài Giới tính Quốc tịch Chỗ ở hiện tại đối với cổ đông là cá nhân nước ngoài Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa...

0

Biểu mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp – Công ty cổ phần

PHỤ LỤC I-7 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN STT Tên cổ đông sáng lập Ngày, tháng, năm sinh đối với cổ đông sáng lập là cá nhân Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại đối với cổ đông sáng lập là cá nhân Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ...

0

Biểu mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp – Công ty cổ phần

PHỤ LỤC I-4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————- … …, ngày … …tháng … … năm … … GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆPCÔNG TY CỔ PHẦN Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………. Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………. Đăng ký công ty cổ...

0

Mẫu thông báo thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Phụ lục II-11 CÔNG TY ……… Số:…….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………, ngày……tháng……năm…… THÔNG BÁO Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh……. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………….. Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:………………………………………………………………………………….. Số Giấy chứng nhận đăng ký...

0

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty cổ phần

CÔNG TY ……. Số:……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …….., ngày…… tháng…..năm….. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày  26/11/2014; – Căn cứ Điều lệ Công ty ………đã được các cổ đông thông qua ngày…………..; – Căn cứ Biên bản họp hội...

0

Mẫu quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty cổ phần

  CÔNG TY …….. Số:…….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đồng Nai, ngày…..tháng…..năm….. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Căn cứ Luật Doanh nghiệp đả được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công ty…………………………………………………………………………. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Bổ nhiệm ông/bà:…………………………………………………. Giới tính:…………………………. Sinh ngày:…………………………………… Dân...

0

Mẫu biên bản họp thành lập chi nhánh công ty cổ phần

  CÔNG TY ……. Số: ……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày…..tháng….năm….. BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hôm nay, vào lúc….giờ….ngày….tại trụ sở Công ty……. địa chỉ:……, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số…..do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh….. cấp ngày……… Chúng...

0

Mẫu thông báo sử dụng mẫu con dấu công ty cổ phần

 Phụ lục II-8  CÔNG TY CỔ PHẦN ……. Số: …….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ………, ngày……. Tháng……..năm….. THÔNG BÁO Về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh…….. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………….. Mã số doanh nghiệp:……………………………………………………………………………………………. Địa chỉ trụ...

0

Mẫu danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Phụ lục I-7 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY STT Tên cổ đông sáng lập Ngày, tháng, năm sinh đối với cổ đông sáng lập là cá nhân Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại đối với cổ đông sáng lập là cá nhân Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân Số, ngày, cơ quan...

0

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

Phụ lục I-4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  …….., ngày…….tháng…….năm…… GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh …….. Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): NGUYỄN VĂN A  là người đại diện theo pháp luật của công ty. Đăng ký...

0

Mẫu điều lệ công ty cổ phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐIỀU LỆ CÔNG TY …………………………………………………. Chúng tôi, gồm những cổ đông sáng lập có tên như sau:  STT Họ và tên (cổ đông sáng lập) Ngày tháng năm sinh (đối với cổ đông là cá nhân ) Quốc tịch Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc  hộ chiếu đối...

Call Now Button