Tagged: chuyển nhượng công ty

0

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện pháp luật công ty tnhh một thành viên

Phụ lục II-2 CÔNG TY …… Số:…….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……., ngày….. Tháng….. năm…. THÔNG BÁO Thay đổi người đại diện theo pháp luật Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh……… Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY……………………………………………………. Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:………………………………………………………………………………….. Số Giấy chứng...

0

Mẫu quyết định chuyển nhượng công ty tnhh một thành viên

CÔNG TY…… Số: …….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …….., ngày….. tháng …… năm …… CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 Căn cứ Điều lệ Công ty…… được thông qua ngày ……… Căn cứ tình hình hoạt động của công...

Call Now Button