Tagged: chuyển đổi loại hình

0

Mẫu đề nghị đăng ký kinh doanh công ty tnhh một thành viên được chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- ……., ngày…….tháng…….năm……. GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh………. Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):…………………. là người đại diện theo pháp luật của công ty. 1. Đăng ký công ty trách...

0

Mẫu quyết định công ty chuyển đổi loại hình một thành viên thành hai thành viên

CÔNG TY ……….. Số: ………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày…..tháng……năm……  CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY – Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 – Căn cứ điều lệ Công ty …..được Chủ sở hữu công ty thông qua ngày……….. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Chuyển...

0

Mẫu thông báo chuyển đổi công ty hai thành viên thành một thành viên

Phụ lục II-1 CÔNG TY …….. Số: ……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc …….., ngày……tháng…..năm…… THÔNG BÁO Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh ……. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………… Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:………………………………………………………………………………….. Số Giấy chứng nhận đăng...

1

Mẫu giấy đề nghị chuyển đổi loại hình công ty hai thành viên về một thành viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- …….., ngày…..tháng……năm…… GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh ………. Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): NGUYỄN HỒNG A là người đại diện theo pháp luật của công ty. Đăng ký...

Call Now Button